Grundläggande  Psykoterapiutbildning ( Steg 1)

Halmstad  

 

 

OMFATTNING :

 

4 terminer :

240 tim undervisning, seminarier och arbete i studiegrupper

Handledning i grupp 120 tim

Egenterapi 50 tim

 

MÅLSÄTTNING :

 

Attge den studerande insikt och förståelse för de processer och förutsättningar som främjar och hindrar växt och förändring i en samtalssituation. Hur den psykoterapeutiska processen skiljer sig från andra typer av samtal och att under studietiden utveckla den egna förmågan till att bedöma, diagnostisera och arbeta med psykodynamisk förankrad teori och teknik.

Attge den studerande inblick i både ett utvecklingspsykologiskt och anknytningsteoretiskt synsätt och dess betydelse för såväl individens utveckling som för olika störningar hos barn, ungdomar och vuxna och hur man i en samtalskontakt kan arbeta utifrån denna kunskap och initiera en förändringsprocess hos individen.

 

MÅLGRUPP

 

Utbildningen vänder sig till personer som upplever ett behov av fördjupad metodik och teori i sitt dagliga arbete. Utbildning i ett människovårdande yrke och minst två års yrkeserfarenhet är önskvärt. Personlig lämplighet bedöms vid en intervju.

 

ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH ANTAGNING

 

Fyll i anmälningsblanketten och skriv en kort beskrivning av dig själv, vad du arbetar med och varför du vill gå den här utbildningen och skicka eller maila materialet till AWA Psykoterapi & Konsult .

Varje sökande blir kallad till en intervju och efter denna meddelas per brev om du blivit antagen eller ej.

Antagning sker kontinuerligt.

Max antal deltagare : 8

 

KOSTNADER

 

Terminsavgift : 18 000 kr plus moms ( 8 deltagare )

Intervju : 1 000 kr

Terminsavgiften täcker alla kostnader utom litteratur och egenterapi.

 

 

 

KURSPLAN

 

 

Utbildningen består av 3 block som löper parallellt

under utbildningstiden :

 

 

Block 1

 

Teoretiska seminarier, föreläsningar och  litteraturstudier.

Deltagarna indelas i studiegrupper som arbetar självständigt med olika frågeställningar som redovisas och diskuteras under seminarierna.

Seminarier är inplanerade varje vecka 4 lekt.tim /vecka.

 

Det teoretiska blocket omfattar totalt 240 tim :

Undervisning och seminarier 188 tim

Studiegruppsarbete 28 tim

Skriftlig reflektion / slutarbete  16tim

Examination 8 tim (1 heldag i slutet av utbildningen )

 

Block 2

 

Handledning / metod där eleven ska arbeta med minst två patienter under handledningstiden. Arbetet med den ena patienten skall sträcka sig över minst 2 terminer medan det andra fallet är en korttidsterapi.

Handledningsgruppen omfattar maximalt 4 deltagare.

Handledningen påbörjas termin 2.

Handledning 4 tim varannan vecka / grupp fr.o.m termin 2 

 

Block 3

 

Egenterapi hos legitimerad terapeut med psykodynamisk inriktning.

För Steg-1 kompetens krävs minst 50 timmar.

Egenterapin ordnar och bekostar eleven själv.

 

Egenterapin skall vara påbörjad under termin 2.

 

 

termin 1 ( utb.dag måndag alt. onsdag )

 

I.    Introduktion  till samtalsmetodik : 12 tim

 

II. Grundläggande vetenskapsteori : 12 tim

 

III. Utvecklingspsykologi   Del 1 : 24 tim

 

IV. Studiegruppsarbete  : 4 tim

 

Handledning av klientarbete (påbörjas i slutet av första terminen) : 8 tim

 

termin 2

 

V : Grundläggande psykoterapeutisk metod /samtalsteknik :  24 tim

 

VI : Utvecklingspsykologi / Anknytningsteori Del 2 : 24 tim

 

VII : Grundläggande Psykopatologi / Diagnostik Del 1 : 24 tim

 

VIII : Studiegruppsarbete : 8 tim

 

Handledning  fortsättning : varannan vecka  4 tim / grupp

 

termin 3 

 

IX : Utvecklingspsykologi/ Anknytningsteori  Del 3 : 20 tim

 

X : Psykoterapeutisk metod och teknik  :  20 tim

 

XI : Studiegruppsarbete  : 8 tim

 

Handledning fortsättning : varannan vecka 4 tim / grupp

 

termin 4

 

XII :  Psykopatologi i ett utvecklings/anknytningsperspektiv : 20 tim

 

XIII : Studiegruppsarbete : 8 tim

 

XIII : Skriftlig reflektion / slutarbete :  16 tim

 

XIV : Avslutande seminarier / Examination  : 8 tim

Examination 1 heldag efter det att det teoretiska blocket och handledningen avslutats.

 

 

 

LITTERATURLISTA   ( preliminär ) :

 

 

Thuren,T : Vetenskapsteori för nybörjare. Liber 1991

 

Winnicott, DW : Den skapande impulsen.Natur och Kultur 1993

 

Broberg m fl. : Anknytningsteori. Natur och Kultur 2006

 

Klein,M : Kärlek, Skuld och Gottgörelse Natur och Kultur 1991

 

Shriver L : Vi måste tala om Kevin Ordfront 2006

 

Mortensen KV : Från neuroser till relationsstörningar Studentlitteratur  2003

 

Barth,T. Näsholm C : Motiverande samtal – MI. Studentlitteratur.2006.

 

Craaford, C : En bok om borderline. Natur och Kultur. 1986

 

McDougall, J : Jagets teatrar. Natur och Kultur

 

Freud, S : Föreläsningar. Natur och Kultur 2007

 

McWilliams, N : Psykoanalytisk diagnostik. Wahlström och Widstrand. 2009.

 

Gordon, K : Professionella möten – om utredande,stödjande o psykoterapeutiska samtal. Natur o Kultur. 2006.

 

Fonagy, P : Anknytningsteori o psykoanalys. Liber förlag. 2007.

 

Gerhardt, S : Kärlekens roll. Karneval förlag. 2007.

 

Winnicott, DW : Det är hemifrån man startar. Dualis förlag AB. 1991.

 

Beck-Friis, J : När Orfeus vände sig om : en bok om depression som förlorad självaktning. Natur o Kultur. 2005